نرخ خدمات ثبت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی

نرخ مورد عمل خدمات ثبت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی مورخ ۹۷/۰۳/۰۱   همکاران گرامی میتوانند جهت دریافت نرخ نامه به دفتر اتحادیه مراجعه فرمایند.